Sedinte consiliu


Consiliul de administratie

1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor art.145 alin.(3) şi (4) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament.Reglementările propuse prin Ordinul de Ministru nr. 4714/23.08.2010.
2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ.
3) Atribuţiile consiliului de adminsitraţie sunt:
a) asigură respectarea prevederilor Legii nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale actelor normative emise de MECTS şi ale deciziilor Inspectorului Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean - Sibiu;
b) elaboreazăstrategia educaţională pe termen scurt;
c) elaborează regulamentul de ordine interioară a colegiului, împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ;
d) elaborează, împreună cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale;
e) stabileşte calificative anuale pentru întregul personal pe baza propunerilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice;
f) stabileşte perioadele concediului de odihnă pe baza cererilor individuale scrise ale personalului , a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor;
g) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;
h) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;

Componenta

1) Țugulea Maria Daniela, Director - Președinte
2) Toacșe Sorin-Marian, Director Adjunct - membru.
3) Dragoman Gabriel, cadru didactic - membru.
4) Hampu Camelia, cadru didactic - membru.
5) Teașcu Bianca, cadru didactic - membru.
6) Jaglea Ioan, reprezentant al părinților.
7) Turcu Elena, reprezentant al părinților.
8) Fița Nicoleta, reprezentant al părinților.
9) David Ioan, primar.
10) Blanga Nicolae, reprezentant Consiliul Local.

11) Șerban Ioan, reprezentant Consiliul Local.

12)Oltean Simina, un lider sindical - observator.

Secretar CA, Helerea Angela - cadru didactic.

Convocatoare

Şedinţele consiliului de administraţie au loc o dată pe lună , de obicei în ultima zi de marţi a lunii respective. Consiliul de administraţie poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.

Hotarari de consiliu

Dezbaterile din Consiliul de administraţie sunt consemnate în registrul special de procese – verbale, de către secretarul acestui consiliu, numit de directorul unităţii prin decizie internă.
 

Consiliul profesoral

(1) Consiliul Profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii poate participa la şedinţele Consiliului Profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia.
(2) La şedinţele Consiliului Profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale sau ai partenerilor sociali.
(3) Consiliul Profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru sau ori de câte ori directorul unităţii de învăţământ consideră necesar.
(4) Consiliul Profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.
(5) Participarea la şedintele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(6) Dezbaterile din Consiliul Profesoral sunt consemnate în registrul special de procese – verbale, de către secretarul acestui consiliu, numit de directorul unităţii prin decizie internă.
 

Consiliul Profesoral are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi aprobă proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al unităţii de învăţământ, prezentat de director;
b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate şi programele semestriale, precum şi planul anual de activitate
c) alege cadrele didactice care fac parte din consiliul de administraţie;
d) propune directorului componenţa comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;
e) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
f) numeşte comisiile de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, săvârşite de personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, conform dispoziţiilor art. 119 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile şi completările ulterioare;
g) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, conform prevederilor Legii nr. 128/1997.
h) decide asupra aplicării sancţiunilor disciplinare pentru elevi;
i) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi, personal didactic de predare şi personal didactic auxiliar, conform Legii nr. 128/1997;
j) validează notele la purtare mai mici de 7;
k) stabileşte, prin vot, disciplinele opţionale care se predau în şcoală;
l) aprobă proiectul planului de şcolarizare;
m) aprobă proiectele curriculare care se dezvoltă în şcoală;
n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de predare care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate.
 

Componenta


Consiliul Profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii poate participa la şedinţele Consiliului Profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia. Pentru a vedea şi nominal membrii consiliului profesoral, vă puteţu uita pe la fiecare structură şcolară în parte.

 

Convocatoare

Consiliul Profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru sau ori de câte ori directorul unităţii de învăţământ consideră necesar.
Consiliul Profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.

 

Hotarari de consiliu

Dezbaterile din Consiliul Profesoral sunt consemnate în registrul special de procese – verbale, de către secretarul acestui consiliu, numit de directorul unităţii prin decizie internă.


Prezent in categoriile: Ședințe consiliu,